Mở rộng vốn từ vựng trong Writing Task 1

Đăng bởi United English Of Saigon Ngày đăng: 16/01/2019


Xem thêm bài viết được quan tâm nhiều:

Sự kiện Speaking trong khu vực thành phố

Những team building và trip mà học viên say mê tại UES


Với bất kì dạng bài nào trong Task 1, việc đa dạng hóa từ vựng rất quan trọng. Chúng ta không nên dùng một mẫu câu quá nhiều lần. Đối với các biểu đồ tròn, dùng các từ vựng để mô tả về phần trăm và tỉ lệ.Các cụm hay gặp đó là "the proportion of…" hoặc "the percentage of…". Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các từ vựng mô tả phân số, bạn hãy xem các ví dụ sau đây nhé:

a large number of people

over a quarter of people

a small minority

a significant number of people

less than a fifth

Quy đổi phần trăm ra tỉ lệ số

80%    four-fifths

75%    three-quarters

70%    seven in ten

65%    two-thirds

60%    three-fifths

55%    more than half

50%    half

45%    more than two fifths

40%    two-fifths

35%    more than a third

30%    less than a third

25%    a quarter

20%    a fifth

15%    less than a fifth

10%    one in ten

5%      one in twenty

 

Nếu số phần trăm không có con số chính xác như các ví dụ trên, bạn có thể sử dụng những cách sau để mô tả mà vẫn đảm bảo độ chính xác với biểu đồ gốc:

77%    just over three quarters

7%      approximately three quarters

49%    just under a half

49%    nearly a half

32%    almost a third


Percentage proportion / number / amount / majority /minority

75%-85%      a very large majority

65%-75%      a significant proportion

10%-15%      a minority

5%                a very small number

 

 Dưới đây là 3 phương pháp hữu dụng bạn có thể dùng khi mô tả phần trăm:

1. Người bản xứ thường đặt số phần trăm ở đầu câu.

2. Sử dụng while, whereas or compared to (sau dấu phẩy) để thể hiện sự so sánh.

3. Sử dụng "the figure for" để thêm ý so sánh khác vào câu tiếp theo.

 

Bạn có thể áp dụng cách viết trong các ví dụ sau trong bài báo cáo của bạn:

- In 1999, 35% of British people went abroad for their holidays, while only 28% of Australians spent their holidays in a different country. The figure for the USA stood at 31%.

- Around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. The figures for the year 2000 rose slightly to 42% and 38%respectively.